دزمايه

بسته بندی 100 ،125، 450 و 500 گرمی و 5 کیلوگرمی

 

         بسته بندی 100 ،125، 450 و 500 گرمی و 5 کیلوگرمی و کیوم با دو سال ماندگاری

 

پارامتر

مقدار در 100 گرم

مقدار ماده خشک

5/94 - 5/96 (گرم)

اسیدیته (pH)

4 - 6

کربوهیدرات

35 - 40 (گرم)

پروتيین

40 - 50 (گرم)

فسفات

2 - 3 (گرم)

خاکستر

4 - 8  (گرم)